Select Language:

CHỈ DẪN

If your complaint involves any of the topics listed below, please DO NOT use this form, but rather follow the instructions provided in parenthesis.

 • Chất lượng giáo dục khi học ở một trường cao đẳng, đại học hay trường nghề. (liên lạc với Văn Phòng Kinh Doanh Hiệu Quả hơn, tổ chức được công nhận của trường, tổ chức cấp phép Tiểu bang hay Ban Đại học Tiểu bang)
 • Sở thuế vụ có hay hoàn thuế không đúng; hoàn trả nợ sinh viên; sai áp lương bổng không đúng (liên lạc Văn Phòng Dịch Vụ Đòi Nợ số 1-800-621-3115, 202-377-3373 hoặc 202-377-3374 hoặc ở http://www.ed.gov/offices/OSFAP/DCS/repaying.html)
 • Tính toán khoản nợ của sinh viên không đúng liên quan đến một tổ chức đòi nợ hay trung tâm dịch vụ cho vay. (hãy liên lạc FSA, điện thoại miễn cước Ombudsman 1-877-557-2575)
 • Thông tin tài chính. (Liên lạc Trung tâm Thông tin Tài trợ Liên Bang 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243))
 • Vay trực tiếp:

  • Trung tâm Ban đầu
   Dịch vụ nộp đơn 1-800-557-7394
   Quan hệ Trường học 1-800-848-0978
   Tổng hợp 1-800-557-7392
   TDD 1-800-557-7395

  • Trung tâm Dịch vụ
   Dịch vụ Người vay 1-800-848-0979
   Quan hệ Trường học 1-800-848-0978
   Đòi nợ 1-800-848-0981
   TDD - 1-800-848-0983
 • Trường học Ngoại quốc. (liên lạc Vùng II ở số 202-377-3168)
 • Các trường đã đóng cửa hoặc hủy cho vay do trường bị đóng khi đang học. (Liên lạc Tiểu Bang và Ban Quản Lý Trường Hợp và Bộ Phận Giám Sát 202-377-4374 hoặc sử dụng website http://www.ed.gov/about/offices/list/fsa/)
 • Giáo dục đặc biệt của quý vị hay một người con, khuyết tật, dịch vụ phục hồi hoặc các chương trình phát triển. (liên lạc Văn Phòng Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Phục Hồi ở số 202-245-7459)
 • Khiếu kiện về kỳ thị, các vấn đề về tuân thủ quyền công dân hay nhóm Dịch vụ Khách hàng OCR.(liên lạc với Văn Phòng Quyền Công Dân số1-800-421-3481 hoặc 202-245-6800 hoặc nộp Mẫu Đơn Khiếu Kiện Điện Tử OCR)
 • Trường học không có ma túy, ngăn chặn lạm dụng dược chất, trường học an toàn và để lấy tài liệu. (Liên lạc Văn Phòng Trường Học An Toàn Không có ma túy số 1-800-624-0100 hoặc 202-260-3954)
 • Trợ giúp kỹ thuật cho trường học để hoạt động- Trung tâm dịch vụ hòa giải giữa người vay và người cho vay, các vấn đề tiếp nhận văn bản cho vay từ cơ sở dịch vụ cho vay, các mẫu khuyết tật hay hủy cho vay. (Liên lạc Văn Phòng Ombudsman số 1-877-557-2575)
 • Thông tin về các chương trình của ED, chương trình nghị sự, ấn phẩm, video, danh mục trợ giúp ED, có thể lấy thông tin bằng fax hay giới thiệu đến chuyên viên của Bộ hay các chuyên viên khác. (liên lạc1-800-USA-LEARN)